Ustawy

1. Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – tekst jednolity

2. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – tekst jednolity

3. Przepisy dotyczace delegowania pracowników do krajów UE/EOG

4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej – tekst jednolity

5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tekst jednolity

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie agencji zatrudnienia

7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie pracy tymczasowej

8. KONWENCJA Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r.

9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy – tekst jednolity

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 o zmianie ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (przepisy o telepracy)

11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity

12. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o Państwowej Inspekcji Pracy

13. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Top